Δίπλωμα ΑΜ

Δίπλωμα ΑΜ - Άδεια Οδήγησης μοτοσικλέτας έως 50 κ.ε.

1. Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου ασκεί την επιμέλειά του ανηλίκου.  

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.2690/1999, με την οποία δηλώνει:

- Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης ή επέκτασης κατά περίπτωση.

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα και δεν δικαιούται να τη μετατρέψει σε ελληνική, δηλώνει τον αριθμό της άδειας αυτής και τη χώρα έκδοσής της και υποβάλλει και την άδεια αυτή με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η άδεια παραμένει στο φάκελο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και μπορεί να επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο με την κατάθεση της αντίστοιχης ελληνικής, η οποία ακυρώνεται. Η ακυρωμένη ελληνική άδεια επαναχορηγείται με τη διαδικασία του Άρθρου 4 (Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης παλαιού τύπου) της παρούσας.

Τη γλώσσα εξέτασης από τις διαθέσιμες στο Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή εξέταση με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. σύμφωνα με το Άρθρο 18 (Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών).

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

δ) Δύο πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής τους ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα πιστοποιητικά υγείας ή το πρακτικό Δ.Ι.Ε. δεν απαιτούνται, αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης ή ισχύοντος Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ομάδα ιατρικών δεδομένων, η οποία καλύπτει και την ομάδα ιατρικών δεδομένων της κατηγορίας, της οποίας ζητά τη χορήγηση ή την επέκταση, εκτός εάν στο μεταξύ μεταβληθούν οι απαιτούμενες ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας του. Στην περίπτωση αυτή, αντί των πιστοποιητικών υγείας, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης ή του Δ.Ε.Ε., κατά περίπτωση. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας δεν γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ε) Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (τέσσερις (4) από αυτές προσκομίζονται στους ιατρούς, μία (1) απαιτείται για το Δ.Ε.Ε. και μία (1) για την Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης). Οι φωτογραφίες για τους ιατρούς παρέλκουν όταν δεν απαιτούνται τα πιστοποιητικά υγείας ή το πρακτικό της Δ.Ι.Ε.

ζ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κ.υ.α.18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.

η) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου, του προβλεπόμενου ποσού για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης ή επέκτασης οποιαδήποτε κατηγορίας. (τριάντα πέντε ευρώ 35€).

θ) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

ι) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε θεωρητική εξέταση και για κάθε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού. (δέκα ευρώ 10€ ανά εξέταση).

κ) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (τριάντα ευρώ 30€).

λ) Αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ.638/1970 (Α΄173) όπως ισχύει, του προβλεπόμενου ποσού προκειμένου να λάβει μέρος στη θεωρητική και πρακτική εξέταση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (εβδομήντα ευρώ 70€).

μ) Σε περίπτωση επέκτασης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή Ευρωπαϊκής) απαιτείται η κατάθεση φωτοαντιγράφου της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας), καθώς και της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί από Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας έως 18-1-2013.

3. Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).

4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης της άδειας οδήγησης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, αλλάξει τόπο κατοικίας, ο σχετικός φάκελος μεταφέρεται από τη Διεύθυνση όπου κατέθεσε την αρχική αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση της νέας του κατοικίας, η οποία συνεχίζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία. Για τη μεταφορά του φακέλου απαιτείται η υποβολή στην αρχική ή στη νέα Διεύθυνση σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8, του ν.1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης κατοικίας του. Η αρχική Διεύθυνση, υποχρεούται να αποστείλει το φάκελο του ενδιαφερομένου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η νέα Διεύθυνση, μόλις παραλάβει το φάκελο, εκδίδει νέο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) υποψηφίου οδηγού, με αριθμό πρωτοκόλλου αυτόν του εγγράφου αποστολής του φακέλου και χρόνο λήξης του νέου Δ.Ε.Ε., τον υπολειπόμενο, μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, από την ημερομηνία και το έτος αρχικής κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης. Τα δύο Δ.Ε.Ε., συσχετίζονται και ακολουθούν τον ενδιαφερόμενο καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Φωτοαντίγραφο του πρώτου Δ.Ε.Ε., τηρείται, υποχρεωτικά, στο σχετικό φάκελο της νέας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τη στιγμή που ο φάκελος περιέλθει στην υπηρεσία αυτή.

5. Σε περίπτωση επέκτασης άδειας οδήγησης σε άλλες κατηγορίες χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης. Το προηγούμενο έντυπο κατατίθεται, ακυρώνεται και τίθεται στον οικείο φάκελο. Αν το έντυπο δεν κατατεθεί λόγω δήλωσης απώλειάς του, με οποιονδήποτε τρόπο, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, ποσά για την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας.

6. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, αποκλειστικά και μόνο στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του ή με το ατομικό βιβλιάριο υγείας του, καθώς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο εφοδιασμένο με πληρεξούσιο ή από πρόσωπο το οποίο είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν είναι έλληνας υπήκοος απαιτείται και η επίδειξη ισχύοντος δημοσίου εγγράφου ή βεβαίωση της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας, όπως ορίζεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος οποιασδήποτε άλλης άδειας οδήγησης, την παραδίδει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης. Αυτή ακυρώνεται και φυλάσσεται στον φάκελο του υποψηφίου. Οι Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης τους.