Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

1) Η ισχύς των ελληνικών αδειών οδήγησης καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως αυτό ισχύει. Κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης ανανεώνεται οποτεδήποτε εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

2) Κάτοχος μη ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ε.Ε., και έχει αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, οφείλει να ανανεώσει την άδεια οδήγησης του. Για την ανανέωσή ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής του Άρθρου 5 (Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ε.Ε.) της παρούσας.

3) Για την ανανέωση των κατηγοριών άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.2690/1999, με την οποία δηλώνει:
Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, τον  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης εκτός αυτής που αιτείται την ανανέωση.
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 του παρόντος.
γ) Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων,  κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Δύο πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής τους ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας δεν γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την έκδοσή τους.
ε) Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφία τύπου διαβατηρίου [τέσσερις (4) από αυτές προσκομίζονται στους ιατρούς και μία (1) για την Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης].
ζ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
η) Φωτοαντίγραφο του εντύπου της ισχύουσας άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που το έντυπο της άδειας οδήγησης έχει λήξει, δεν κατατίθεται φωτοαντίγραφό αλλά ούτε και το πρωτότυπο. Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο ισχύοντος έντυπου άδειας οδήγησης ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία του Άρθρου 8 (Έκδοση αντιγράφου ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε., άδειας οδήγησης, λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης) χωρίς την καταβολή διπλού παραβόλου εκτύπωσης και με ταυτόχρονη εκτύπωση νέου εντύπου συμπεριλαμβανόμενων των κωδικών του αντιγράφου.
θ) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου, του προβλεπόμενου ποσού για τις δαπάνες της ανανέωσης άδειας οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας. (τριάντα πέντε ευρώ 35€)
ι) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
κ) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (τριάντα ευρώ 30€)

4) Εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών οι κάτοχοι άδειας οδήγησης των κατηγοριών D1, D1E, D, DE υποχρεούνται από 10 Σεπτεμβρίου 2013 να προσκομίζουν και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Περιοδικής Κατάρτισης ΠΕΙ ή υπεύθυνη δήλωση ότι εμπίπτον στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.74/2008 (Α΄112) όπως ισχύει. Ομοίως για τους κατόχους άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, η ημερομηνία υποχρέωσης προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 10 Σεπτεμβρίου 2014.   

5) Άδεια οδήγησης που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου της, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α΄101), δεν μπορεί υπερβεί το 68ο έτος της ηλικίας του.

6) Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, αποκλειστικά και μόνο στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του ή με το ατομικό βιβλιάριο υγείας του, καθώς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο εφοδιασμένο με πληρεξούσιο ή από πρόσωπο το οποίο είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν είναι έλληνας υπήκοος απαιτείται και η επίδειξη ισχύοντος δημοσίου εγγράφου ή βεβαίωση της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας, όπως ορίζεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του παρόντος, κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας.    

Ο ενδιαφερόμενος παραδίδει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή της νέας άδειας, την προς ανανέωση ισχύουσα άδεια οδήγησης η οποία ακυρώνεται και τίθεται στον οικείο φάκελο. Σε περίπτωση κατοχής Ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης της.