Απώλεια - Κλοπή διπλώματος

Απώλεια - Κλοπή διπλώματος

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορήγησε αρχικά την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
3. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 1, 2και 3  προϋποθέσεων.
2.Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους και τύπους ταυτότητας.
3.Η παλαιά φθαρμένη άδεια.
4.Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Αρμόδια για τη χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικά.
 
ΚΟΣΤΟΣ : 0 Ευρώ

ΧΡΟΝΟΣ
Εξαρτάται από την αρμόδια για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης υπηρεσία, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεται της ημερομηνίας επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
αρ. 6 της ΥΑ 18369/500/ 1984  (ΦΕΚ Β’ 403).   
αρ. 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.
αρ. 14 του π.δ. 244/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως ισχύει.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Ημερομηνία λήξης είναι αυτή που προκύπτει από το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία της αρχικής χορήγησης ή της τελευταίας ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης, εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία